ОПИС НавчальноЇ ДИСЦИПЛІНИ

Євтушенко О.Н.

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

Науково-методичні рекомендації до семінарських занять

(за кредитно –модульною системою)

для студентів спеціальності 8.150101 Державна служба,

напряму 1501 Державне управління,

спеціалізації Адміністративний менеджмент,

Правове забезпечення державного управління,

Кадровий менеджмент

Миколаїв - 2012


ББК 60.55

Е 27

УДК 005.32 (07)

Рекомендовано до друку кафедрою державної служби ЧДУ ім. Петра Могили (протокол № від 2012р.) та Вченою радою ЧДУ ім. Петра Могили (протокол № від 2012р.)

Рецензенти:

Іванов М.С. –доктор політичних наук, професор, завідуючий кафедри політології ЧДУ ім. Петра Могили.

Шубін С.П. – доктор наук з державного управління, завідувач кафедри правознавства ННУ Ім. Василя Сухомлинського

Е 27

Євтушенко О.Н. Психологія управління: Науково-методичні рекомендації до семінарських занять з курсу “Психологія управління” (за кредитно модульною системою) – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 60 с.

Науково-методичні рекомендації до семінарських занять з курсу “Психологія управління ” (за кредитно модульною системою) містять теми лекцій з курсу “Психологія управління ”, плани семінарських занять, плани практичних занять, проблеми для обговорення, питання для самодіагностики, творчі завдання, індивідуальні завдання, приклади вирішення конфліктних ситуацій, контрольні питання, практикум (завдання для самостійного виконання), вимоги до написання та тематику контрольних робіт, рефератів, наукових статей, приклади модульної контрольної роботи, тести з психології управління, контрольні питання до іспиту, список літератури.

Науково-методичні рекомендації мають на меті полегшити вивчення студентами курсу “Психологія управління”, активізувати самостійну роботу, допомогти глибокому оволодінню програмними матеріалами.

Призначені для студентів Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили зі спеціальності 8.150101 Державна служба, напряму 1501 Державне управління, спеціалізації Адміністративний менеджмент, Правове забезпечення державного управління, Кадровий менеджмент.


ЗМІСТ

Концепція викладання дисципліни „Психологія управління”……………..……..4

Опис навчальної дисципліни……………………………………………….….....5

Зміст навчальної дисципліни за модулями й темами………………….………..6

Тематичний план вивчення дисципліни………………………………….….…..8

Плани семінарських занять з психології управління………………………..…9

Плани практичних занять з психології управління……………………….……22

Завдання для самостійної роботи……………………………………….….……23

Самостійна робота по темам семінарських занять…………………….……….24

Рішення конфліктних ситуацій. Завдання для студентів………………….…..26

Тематика контрольних робіт і рефератів з курсу «Психологї управління»…..29

Вимоги до контрольних робіт і рефератів………………………………………30

Тематика наукових статей з «Психології управління»………………….……..31

Вимоги до написання наукових статей………………………………….……...31

Самостійна робота для отримання додаткових балів……………………….…32

Питання до модульної контрольної роботи……………………………...….….33

Творчі завдання…………………………..………………………...…………….35

Тестові завдання……………………………………………………………..…...36

Питання до іспиту………………………………………………………………...47

Література………………………………………………………………………..…50

Короткий словник базових термінів…………………………………………..…53


КОНЦЕПЦІЯ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ „ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ”

Нормативна дисципліна „Психологія управління” розрахована на теоретичну та практичну психологічну підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 8.150101 Державна служба, напряму 1501 Державне управління.

Знання основ психології управління дають можливість майбутньому державному службовцю оволодіти науковими уявленнями про свою психіку та її потенціал, сформувати вміння ефективно спілкуватися та продуктивно взаємодіяти з людьми, а також навички виховної, організаційної та керівної роботи.

Поряд із загальними темами в курсі передбачено вивчення спеціальних питань, які допомагають формувати конкретні вміння психологічного забезпечення управлінської діяльності.

Вивчення даної дисципліни, зокрема, допоможе якнайкраще опанувати зміст освітньо-професійної програми.

Предмет має логічний зв’язок з іншими навчальними дисциплінами: «Державне управління», «Державна служба», «Політичні доктрини в сучасній Україні» тощо.

Мета та основні завданнядисципліни: досягнення розуміння магістрами державної служби сутності психології управління як науки, що вивчає закономірності управлінської діяльності, ролі психологічного фактору в процесі управління, сутності психологічних механізмів прийняття рішень, методів оптимального використання знань про структуру особистості, групову динаміку, способів точного засвоєння, відтворення і тлумачення основних понять психології управління, форм ефективного здобуття і застосування управлінських умінь та навичок.

Як навчальна дисципліна, психологія управління дає майбутнім спеціалістам уявлення про систему управління та її психологічні особливості.

- теоретичні поняття і положення психології управління;

- роль і місце людини в уп­равлінській діяльності, особливості використання мето­дів психології управління в практичній діяльності ке­рівників;

- сучасні концепції управління;

- особистісні риси керівника, що впливають на ефективність управлінської діяльності;

- сутність і відмінність феноменів лідерства і керівництва;

- психологічні аспекти добору кадрів, прийому на роботу і звільнення;

- психологічні особливості утворення та розвитку колективу (“команди ”);

- сутність і причини конфліктів в управлінській діяльності і процедури примирення, які застосовуються при вирішенні конфліктів в процесі управління;

- що таке імідж державної установи та імідж керівника.

Студент повинен вміти:

- виокремлювати психологічні особливості управлінської діяльності;

- орієнтуватися в науковій літературі з проб­лем психології управління;

- розробляти рекомендації щодо становлення і розвитку керівника;

- проводити пси­хологічні та соціально-психологічні дослідження проб­лем розвитку особистості керівника та організації;

- організовувати і проводити тестування, співбесіди, інтерв’ю з претендентами на посади, готувати і проводити звільнення;

- організовувати PR-кампанії організації;

- формувати команду з працівників відділу організації;

- створювати систему мотивування працівників;

- визначати психологічний клімат в організації, сприяти створенню позитивного психологічного клімату в організації;

- проводити переговори, ділові бесіди, телефонні розмови, вести ділове листування;

- проводити тренінги для вироблення відповідних навичок і вмінь (з персоналом державної установи).

ОПИС НавчальноЇ ДИСЦИПЛІНИ


7397741564247263.html
7397809506221965.html
    PR.RU™