Тема № 11. Причинний зв’язок у кримінальному праві: поняття, види, кримінально-правове значення

Орієнтовний план:

Вступ.

1. Філософське обґрунтування поняття причинності явищ у навколишньому середовищі.

2. Місце причинного зв’язку у системі ознак об’єктивної сторони складу злочину.

3. Види причинного зв’язку: необхідний та випадковий, безпосередній та опосередкований, їх характеристика та значення.

4. Причинний зв’язок, труднощі його фактичного встановлення як відображення труднощів доказування у кримінальному судочинстві.

Висновки.

Методичні вказівки:

Курсову роботу рекомендується починати з вступу, в якому необхідно вказати актуальність вибраної теми, її проблемність, ступінь наукової розробки. Перший пункт плану доцільно розпочати з визначення загального поняття причини, як філософської категорії. Для цього рекомендується додатково використовувати наукову літературу з філософії. З метою якомога повнішого визначення поняття причинного зв’язку рекомендується дослідити співвідношення понять «причина» та поняття «умова». Подальша характеристика причинного зв’язку полягає у поширенні змісту загального поняття на поняття причинного зв’язку злочинного діяння та наслідків. Рекомендується дослідити багатозначність причинного зв’язку, тобто здатності однієї дії тягнути декілька наслідків і, навпаки, спричинення одного наслідку декількома діями. При цьому слід звернути увагу на «нерівноцінність» причин в плані зв’язку із спільним наслідком.

Характеризуючи причинний зв’язок як елемент об’єктивної сторони складу злочину варто обмовитись, що наявність причинного зв’язку між діянням та наслідками встановлюється за певними правилами. Так, лише за певних умов дія або бездіяльність визнаються за причини наслідків, а причинний зв’язок – за конкретний прояв загальної закономірності, що закладена в основі формування складу злочину. Необхідно дослідити ці правила, навести приклади застосування.

Розгляд третього питання теми припускає розкриття поняття «необхідноі» умови, з'ясування різниці між зв’язком «необхідним» та «випадковим». Далі слід розглянути види причинних зв'язків, їх характеристику та кримінально-правове значення.Розглядаючи різноманітні варіанти причинного зв’язку необхідно визначити підстави відповідальності осіб, що створили можливість настання суспільно-небезпечних наслідків. Таку відповідальність необхідно розглянути стосовно двох випадків: подальшої реалізації можливості та, навпаки благополучного її знешкодження. Відповідно треба визначити підставу відповідальності особи, що своїми діями реалізувала можливість настання суспільно-небезпечних наслідків (вказати на можливий характер дій особи: умисний, необережний, випадковий (казуальний), навести приклади). Крім того слід відмітити, що можливість настання наслідків може бути реалізована втручанням інших побічних сил (вказати ці сили та коротко охарактеризувати). Рекомендується ознайомитись з теоретичними розробками з цього приводу вчених криміналістів (роботи вказані у списку літератури).

В останньому питанні теми необхідно відобразити складність процесу доказування вини особи, що являє собою не що інше, як встановлення причинного зв’язку між діями особи та його наслідками.

Наприкінці роботи обов’язково слід зробити загальний висновок з досліджених в курсовій роботі питань.

Рекомендований перелік літератури до теми № 11:[115, 118, 163, 164, 165, 166, 243, 251, 274, 301].


7299477536257195.html
7299543146098149.html
    PR.RU™