Методичні рекомендації до виконання і тематика теоретичної та практичної частин контрольних робіт

Перед виконанням контрольної роботи необхідно вивчити теоретичний матеріал курсу згідно з рекомендованою літературою.

Перелік завдань контрольних робіт встановлюється студентом самостійно згідно літери, з якої починається його прізвище (табл.1). Номер варіанту контрольної роботи вибирається відповідно до останньої цифри номера залікової книжки студента та обов’язково узгоджується з викладачем лекційних занять.

Таблиця 1

Вибір завдань для контрольної роботи

Діапазон літер, з яких починається прізвище студента Номери завдань
для контрольної роботи №1 для контрольної роботи №2
А – З 1, 4, 7 10, 13, 16
І – С 2, 5, 8 11, 14, 17
Т – Я 3, 6, 9 12, 15, 18

Перелік тестових завдань обриється у відповідності до номеру студента у загальному списку студентів у журналі відвідувань (табл. 2).

Таблиця 2

Вибір тестових завдань для контрольної роботи № 1

Варіант Номери тестових запитань Варіант Номери тестових запитань Варіант Номери тестових запитань
1, 11, 21, 61, 71 31, 41, 51, 13, 3 80, 48, 28, 38, 58
2, 12, 22, 62, 72 32, 42, 52, 14, 4 70, 27, 37, 47, 57
3, 13, 32, 63, 73 33, 43, 53, 15, 5 60, 26, 36, 46, 56
4, 14, 24, 64, 74 34, 44, 54, 16, 6 50, 25, 35, 45, 55
5, 15, 25, 65, 75 35, 45, 55, 17, 7 40, 24, 34, 44, 54
6, 16, 26, 66, 76 36, 46, 56, 18, 8 30, 23, 33, 43, 53
7, 17, 27, 67, 77 37, 47, 57, 19, 9 20, 22, 32, 42, 52
8, 18, 28, 68, 78 38, 48, 58, 11, 1 10, 21, 31, 41, 51
9, 19, 29, 69, 79 39, 49, 59, 12, 2 1, 61, 71, 11, 80
10, 20, 30, 70, 80 40, 50, 60, 21, 31 2, 62, 72, 52, 42

Концепція побудови контрольних робіт з дисципліни “Бухгалтерський облік ІІ” передбачає, що теоретична частина є базою для розв’язання поставлених перед студентом облікових задач, саме тому найменування теоретичних питань співпадає з найменуванням завдань практичної частини. Тобто, якщо студент згідно власного варіанту розв’язує задачу “Облік надходження основних засобів”, в теоретичній частині він описує методику відображення в обліку відчуження основних засобів, а саме: первинний облік, реєстрація на бухгалтерських рахунках, відображення в облікових регістрах та звітних формах тощо.Всі проведення, сформовані студентом при виконанні практичної частини контрольних робіт, детально роз’яснюються і оформляються у Журналі реєстрації господарських операцій. Хід розрахунків, що передбачені для розв’язання задачі наводяться в роботі.


7239253578598498.html
7239311024704471.html
    PR.RU™